inondasyon

Enfòmasyon sou Risk pou Gen Inondasyon

Lè w ap viv nan yon vil kotyè, sa vle di ou bezwen planifye ak prepare pou risk tanpèt, tankou inondasyon ak mare tanpèt.

Boynton Beach City Commission

Ajans Federal pou Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) sot devlope nouvo kat inondasyon pou rejyon Palm Beach la yo itilize kòm baz pou asirans inondasyon. Pou pwopriyetè yo, kay yo ak sa ki ladan yo reprezante pi gwo envestisman yo. Byen moun pèdi nan inondasyon pa gen pwoteksyon nan pifò kontra asirans pou pwopriyetè oswa lokatè. Si ou se yon pwopriyetè oswa yon lokatè, nou ankouraje w pou konsidere pran asirans inondasyon pou pwopriyete ou pandan w ap prepare pou danje ki ka genyen pi devan.

Minisipalite Vil Boynton Beach la fenk reyalize Klasman 6 nan Sistèm Klasifikasyon Kominote Pwogram Nasyonal pou Asirans Inondasyon (National Flood Insurance Program, NFIP) pou fason li mete anplas règleman pwoteksyon inondasyon ki depase minimòm Egzijans NFIP yo. Klasman sa a bay mèt pwopriyete nan Zòn Danje Inondasyon Espesyal (Special Flood Hazard Areas, SFHA) yo yon rabè 20% sou prim asirans inondasyon. Moun ki deyò SFHA yo esevwa yon rabè 10%. Asire w ou resevwa rabè ki apwopriye pou ou a! Vil la ap kontinye travay ak objektif pou reyalize pi gwo rabè asirans inondasyon toujou pi devan.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou www.boyntonbeach.org/flood:  yon sous enfòmasyon sou inondasyon "total-kapital" pou rezidan ak pwopriyetè biznis yo.

• Monte bwat pano elektrik, sistèm kondansasyon klimatizè, ak lòt aparèy yo.
• Konstwi yon ti mi kont inondasyon oswa yon pil tè, oswa chanje wout drenaj la, pou pa kite dlo antre nan bilding nan.
• Konsidere mete andwi dlo pa ka pase ladan kòm yon baryè pou dlo pa ka antre pou pwoteje kay ou kont inondasyon.
• Si ou gen pwoblèm drenaj nan pwopriyete w la, oswa w ap konsidere amelyorasyon, manm pèsonèl Minisipalite Vil la ka fri konsèy konsènan pwoteksyon pwopriyete ak / oswa vin vizite sit la. Rele Liy Dirèk pou Konsyantizasyon sou Inondasyon an nan 561-742-6366.

• Espas pwoteje ki pa pave yo kontribye nan bon kalite lavi nou an.
• Lè lapli tonbe nan tè a, li ede diminye inondasyon epi li replen rezèv dlo pou nou bwè an.
• Teren ki pa pave yo filtre rès dlo lapli pandan l ap koule nan tè a ak nan sous dlo nou.
• Li enpòtan pou nou evalye plèn inondab natirèl - kenbe yo pwoteje ak pwòp!

• Al pran yon pèmi konstriksyon nan men Minisipalite Vil Boynton Beach. Pa gen okenn travo konstriksyon, menm lè w ap deplase tè, ki legal nan yon plèn inondab san yon pèmi.
• Rele Divizyon Bilding Minisipalite Vil Boynton Beach Building si w okouran konstriksyon k ap fèt yon fason ilegal.

Tanpri rele Depatman Devlopman an nan 561-742-6350 pou jwenn yon pèmi oswa pote plent pou moun k ap fè konstriksyon ilegal.

Èske OU konnen?

• Li ilegal pou jete nenpòt bagay nan lak, kannal, oswa lòt kote dlo ap pase nan vil la.
• Se sèlman dlo lapli ou ka lage nan drenaj dlo lapli ki nan lari, wout, ak pakin.
• Lè ou lage materyèl nan dlo oswa drenaj nou yo sa polye dlo an, bouche drenaj pou lapli yo, epi sa fè gen plis inondasyon nan katye nou yo.

Tanpri rele Depatman Sèvis Piblik la nan 561-742-6400 pou jwenn plis enfòmasyon sou jesyon dlo tanpèt oswa pou rapòte moun k ap jete fatra yon fason ki ilegal.

storm drain

 

• Pa mache nan dlo k ap koule. Kouran yo kapab twonpe ou; sis (6) pous nan dlo k ap deplase ka fè pye ou chape. Si ou dwe mache nan dlo, sèvi ak yon poto oswa yon baton pou mezire pwofondè dlo a.
• Pa kondwi nan yon zòn ki inonde. Pa kondwi bò baryè wout yo. Ou p ap ka distenge kanal oswa etan yo ak wout yo. Lè ou kondwi nan lari inonde, sa ka fè dlo a monte epi fè inondasyon an vin pi mal pou bilding yo ki bò wout la.
• Rete lwen liy kouran ak fil elektrik yo. Kouran elektrik ka vwayaje nan dlo.
• Prepare w. Fè yon wout plan evakyasyon ak chèltè anvan yo pase yon lòd pou evakyasyon pou mare tanpèt. Pa rete tann jouk nan dènye minit.
• Ou ka jwenn zòn evakyasyon ou nan www.pbcgov.com/knowurzone

Pou w ka konnen si pwopriyete w la nan yon Zòn Espesyal ki Gen Risk pou Inondasyon, si ewozyon nan kòt ak / oswa ogmantasyon nivo lanmè a ka afekte li, si li nan yon zòn ki te inonde anpil fwa, ak pou detèmine si gen yon Sètifika Elevasyon nan dosye pou pwopriyete a, rele Liy Konsyantizasyon sou Inondasyon Boyton Beach la nan 561-742-6366 oswa ale sou msc.fema.gov/portal.

• Asirans pou inondasyon disponib pou bilding ou ak sa ki ladan. (Lokatè yo, pran nòt.)
• Konsidere achte asirans pou inondasyon, kit pwopriyete ou a nan yon Zòn Espesyal ki Gen Risk pou Inondasyon ou pa.
• Ale sou www.FloodSmart.gov, rele ajan asirans ou a, oswa rele 1-888-379-9531 pou jwenn yon ajan pou pwoteje pwopriyete ou kont dlo k ap monte.
• Jeneralman, gen yon peryòd 30 jou pou tann pou asirans inondasyon vin anplas.
• Rele Liy Dirèk pou Konsyantizasyon sou Inondasyon Boyton Beach la nan 561-742-6366 pou asistans.

flooded-swale.jpg

 

Se de (2) faktè ki asosye ak rechofman klimatik ki fè nivo lanmè a monte: dlo ki ogmante lè fèy glas ak glasye ap fonn, ak ekspansyon dlo lanmè a pandan l ap chofe. Nan sidès Florid, yo prevwa nivo lanmè a pral monte 6 a 10 pous avan 2030 ak 14 a 26 pous avan 2060, ki lakòz la enpak sa yo:

• ogmantasyon inondasyon bò lanmè.
• ogmantasyon inondasyon sou tè akòz move enfrastrikti dlo lapli.
• diminye valè pwopriyete ak baz taksab la.
• ogmante depans asirans yo.

Boynton Beach ak lòt vil yo ap konsidere nivo lanmè k ap monte nan desizyon pi devan sou enfrastrikti ak enstalasyon piblik la. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou  www.boynton-beach.org/go-green.

Otorite lokal yo ap bay alèt pou inondasyon (lè kondisyon yo montre gen anpil chans pou gen yon inondasyon) ak avètisman pou inondasyon (lè pral gen yon inondasyon). Veye sous medya lokal yo, Weather Channel, oswa radyo meteyo Administrasyon Oseyanik ak Atmosferik Nasyonal (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) pou dènye nouvèl sou ijans.

L ap enpòtan pou w rete enfòme avan gen yon ijans tou. Swiv Minisipalite Vil Boynton Beach la sou

city-social-media-icons.png

Ale sou boynton-beach.org/flood

Konfòmeman ak Lwa Anfavè Ameriken ki gen Andikap la, dokiman sa a disponib nan lòt fòma aksesib depi ou mande li lè ou rele Kowòdonatè ADA Vil Boynton Beach la nan 561-742-6241 oswa (Florida Relay) 1-800-955-8771.


Revize nan mwa me 2018