city of boynton beach garbage truck

dechè solid

Annou Pale sou Fatra!

Ramasaj Fatra Rezidansyèl ak Resiklaj. Orè Ramasaj pandan Jou Ferye Ladan.

Poubèl Rezidan yo

Rezidan ki pa abite nan zòn kote yo ranmase fatra yo otomatikman ka itilize sache oswa poubèl.

trash can and bag

• Mete sèlman sache moun itilize nan kay nan poubèl - pa mete kawo, beton oswa brik.
• Fèmen kouvèti yo byen fèmen.
• Mete poubèl yo arebò wout la devan lakay ou.
• Kite yon espas 3 pous ak nenpòt obstak, tankou bwat postal, machin, oswa poubèl resiklaj.
• Mete poubèl / sache yo deyò apre 6 zè diswa nan jou anvan yo gen pou ranmase li a jiska 6 zè di maten nan jou yo gen pou ranmase li a.

Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 561-742-6200.

Charyo Poubèl Vil la Bay

Rezidan ki abite nan zòn yo ranmase yo otomatikman ap resevwa poubèl minisipalite sa a mete adispozyon rezidan yo.

garbage cart

• Tanpri suiv direktiv ki anwo a pou poubèl rezidansyèl ak eksepsyon enpòtan sa yo:
• Mete poubèl yo nan kwen wout la devan kay ou ak wou yo an fas kay ou.

Pou kòmande poubèl oswa pou jwenn plis enfòmasyon, rele 561-742-6200. Remak: Si yo planifye pou fè reparasyon/ refè sifas nenpòt ri nan kominote ou a, tanpri rele 561-742-6200 pou fè aranjman pou sèvis dechè avan pwojè ki pwograme a.

 

N ap ranmase tout gwo fatra, tankou mèb, aparèy ak matla chak semèn. Pou debri konstriksyon ak demolisyon, tankou kloti, mèb kizin, kapèt, ak mozayik, y ap ranmase yon (1) yad kibik pa semèn.

• Pou bagay tankou vit, glas, ak fèy glas tankou pòt pou douch ou mèt kraze yo, mete yo nan sache, oswa mete yo nan bwat.
• Retire kouvèti bokit penti yo pou penti a ka seche.
• Mete gwo bagay yo sou twotwa a apre 6 zè diswa nan jou avan yo gen pou ranmase li a jiska 6 zè dimaten nan jou yo gen pou ranmase li a.
• Kite yon maj 3 pous bò chak pil kote nenpòt bagay ki bloke tankou bwat lèt, machin, oswa poubèl resiklaj.
• Mete debri ki lache oswa piti yo nan sache.

Rele 561-742-6200 pou yon ranmasaj espesyal.

vegetation pileN ap ranmase tout vejetasyon chak semèn. N ap bezwen yon ramasaj espesyal pou ranmase gwo bout bwa oswa twon pye bwa (pi gwo pase 4" an dyamèt).

• Koupe gwo vejetasyon nan yon longè 4 pous.
• Mete bout zèb ou te koupe, fèy, ak lòt dechè lakou yo nan gwo sache plastik oswa nan bwat apa.
• Mete vejetasyon yo sou twotwa a apre 6 zè diswa nan jou avan yo pwograme pou ranmase yo a jiska 6 zè dimaten nan jou yo gen pou ranmase li yo a.
• Kite yon maj 3 pous bò chak pil kote nenpòt bagay ki bloke tankou bwat lèt, machin, oswa poubèl resiklaj.
• Retire debri ki lache oswa piti yo nan pil yo.
• Nou trete abdenwèl yo kòm vejetasyon nòmal.

Rele 561-742-6200 pou yon ranmasaj espesyal.

Ou dwe separe gwo fatra ak vejetasyon yo pou ranmase.

Chak semèn, nou ranmase bagay ki ka resikle yo sou twotwa a gratis. Tanpri pa mete aparèy elektwonik, sache an plastik, oswa bwat an fom nan okenn nan poubèl pou resiklaj yo.

yellow recycle bin and blue recycle bin

Bwat Jòn nan
• Jounal
• Magazin
• Katalòg
• Lèt
• Bwat - Kraze yo plat epi koupe yo an seksyon 3 pous pa 3 pous epi mete yo anndan poubèl lan oswa akote li.

Bwat Ble an
• Bwat an metal
• Bwat aliminyòm
• Boutèy / bokal
• Bwat bwason
• Katon lèt
• Tout Resipyan an Plastik (# 1-7)

Pou kòmande poubèl resiklaj oswa pou jwenn plis enfòmasyon, rele 561-742-6200. Nou pa bay poubèl resiklaj men w ap ka jwenn pou achte nan magazen pou repare kay lokal ou.

N AP RANMASE YO GRATIS NAN JOU AMNISTI KAWOTCHOU SA YO ant 3 ak 7 jen epi ant 2 a 6 desanm 2019.

• Mete jiska uit (8) kawotchou machin ak/ oswa kamyon pasaje (avèk oswa san jant) nan twotwa a pou yo ranmase nan jou ki pwograme pou ranmase fatra a.
• Mete kawotchou yo nan twotwa a apre 6 zè diswa nan jou avan yo gen pou ranmase a oswa a 6 zè dimaten nan jou yo gen pou ranmase a.
• Ki yon maj 3 pous bò kote nenpòt bagay ki bloke tankou bwat lèt, machin, oswa poubèl resiklaj.
• Kawotchou dwe separe ak tout lòt pil gwo bagay / fatra.

Sa pou w fè si w rate Jou Amnisti yo? Rele 561-742-6200 pou fè aranjman pou yon ranmasaj espesyal. Ap gen yon frè.

Ou ka jete debri konstriksyon ak demolisyon ki plis pase yon (1) yad kibi, tankou brik, beton ki kraze, kloti, bwat, palèt, katinèt kizin, kapèt, ak moyazik ak yon sache "bagster" (disponib nan magazen ki vann pwodwi pou repare kay yo) epi rele 561-742-6200 pou fè aranjman pou yon ramasaj espesyal.

Ou ta dwe pote zegwi, dechè medikal, aparèy klimatizè, aparèy elektwonik, anpoul fliyoresan, lwil motè, antijèl, penti mouye oswa pwodui chimik nan yon estasyon transfè.

Rele 561-687-1100 pou enstriksyon sou fason ou ta dwe jete yo.

Gen yon kote ou ka depoze grenn ou yo nan Pòs Polis Boynton Beach la ki 209 N. Seacrest Blvd. (ouvri lendi jiska vandredi 8 a.m. pou 5 p.m.).

• Rele 561-742-6200 pou jwenn plis enfòmasyon.
• Rele 561-681-4460 pou w ka konnen plis kote ou ka depoze grenn yo.

Malerezman, paske li mande plis manm pèsonèl ak ekipman, nou oblije chaje pou vyolasyon sa yo:

• Fatra yo mete deyò avan jou ki pwograme pou ranmase yo.
• Pil fatra ki gen debri melanje, tankou vejetasyon sou tèt pil konstriksyon.

Y ap mete yon eksplikasyon sou vyolasyon an sou pòt ou ak konbyen w ap gen pou peye. Si ou pa regle vyolasyon an nan yon limit 24 èdtan, yo pral retire pil la epi mete yon minimòm $50 sou bòdwo dlo ou.

REMAK: Si minisipalite vil Boynton Beach la ofri sèvis dlo w la, men ou rete deyò limit Vil la, tanpri rele Otorite Dechè Solid nan 561-640-4000 pou mande enfòmasyon sou ramasaj fatra ak resiklaj ou.

Jou Konje Jou Ramasaj Nòmal Jou Konje oswa Jou Ramasaj
Jou Martin Luther King 21 janvye Ranmasaj nòmal
Jou Prezidan lendi 18 fevriye Ranmasaj nòmal
Jou Memoryal lendi 27 me Ranmasaj nòmal
Jou Endepandans Jedi 4 jiyè Ranmasaj nòmal
Jou Travay lendi 2 septanm Ranmasaj nòmal
Jou Veteran (Obsève) lendi 11 novanm Ranmasaj nòmal
Aksyongras jedi 28 novanm,
vandredi 29 novanm
mèkredi 27 novanm
Ranmasaj Nòmal
Jou Avan Nwèl madi 24 desanm Ranmasaj nòmal
Jou Fen Dane Janvye madi 31, desanm Ranmasaj nòmal

Si ou gen nenpòt sijesyon, enkyetid oswa sèvis ki nesesè, kontakte Travo Piblik nan imèl PWAdmin@bbfl.us oswa rele 561-742-6200. 

Bwochi sa a disponib an panyòl ak kreyòl. Rele 561-742-6200 pou jwenn yon kopi. 

Preparasyon pou Siklòn 

Sezon siklòn kòmanse 1ye jen; ou dwe fin koupe tout pye bwat avan dat sa a. Lè yo deklare yon Siveyans oubyen yon Avètisman pou Siklòn k ap pwoche, pa koupe okenn vejetasyon.  

Apre yo nome yon tanpèt: 

• Pa koupe pye bwa oswa fè gwo travay nan lakou. 

• Pa kòmanse pwojè konstriksyon ki pwodui debri. 

Ale sou PrepareBoyntonBeach.com pou jwenn plis konsèy sou preparasyon pou siklòn ak dènye nouvèl apre yon tanpèt pase.


Sosyalize ak Vil Boynton Beach!

4 social media icons

Dokiman sa a disponib nan fòma altènatif aksesib; rele 561-742-6241.