Arts Culture & LearningAmerica's GatewayCatch a WaveShopping Dining & Entertainment 

 

 

OP TINITE EGAL NAN ZAF  LOJMAN

Nou fè biznis selon Lwa Federal pou Ekite nan zafè Lojman

(Lwa ane 1988 lan sou amandman pou ekite nan zafè lojman)

 
 
Li ilegal pou fè diskriminasyon kont nenpòt moun akoz ras, koulè, relijyon, sèks, andikap, eta familial, oswa orijin nasyonal
 
 
  • Nan zafè vann oswa lwe kay oswa teren pou bati kay
  • Nan fè reklam pou vann oswa lwe kay
  • Nan zafè finanse kay
  • Nan bay sèvis koutaj byen imobilye
  • Nan evalyasyon kay
  • Li ilegal pou denigre yon imèb

Nenpòt moun ki santi yo te fè diskriminasyon kont li ka depoze yon plent pou diskriminasyon nan zafè kay:

1-800-669-9777 (Gratis) 1-800-927-9275 (Pou malantandan - TTY)

U.S. Department of Housing and Urban Development
Assistant Secretary for Fair Housing and Equal Opportunity Washington, D.C. 20410

Palm Beach County Fair Housing Ordinance padako diskriminasyon sou pesonn poutet lag li, Kategori konjigal li, sex li oubyen fason li konpotel oubyen exprimel.

 

2